اطلاعات حساب های شرکت


شماره حساب بانک سامان : ۹۵۶۱-۸۰۰-۹۹۶۱۳۴-۱ به نام کامران خورسندی فرد

شماره شبا : IR77-0560-9561-8000-0996-1340-01 به نام کامران خورسندی فرد

شماره کارت : ۶۲۱۹-۸۶۱۰-۰۳۷۳-۰۳۲۱ به نام کامران خورسندی فرد

 

شماره حساب بانک پارسیان : ۸۰۰-۱۵۶۰۴۲۹-۱ به نام کامران خورسندی فرد

شماره شبا : IR57-0540-2024-8000-1560-4290-01 به نام کامران خورسندی فرد

شماره کارت : ۶۲۲۱-۰۶۱۰-۴۴۵۷-۳۴۲۸ به نام کامران خورسندی فرد

 

شماره حساب بانک ملت : ۴۱۶۷۲۵۴۱۵۳ به نام کامران خورسندی فرد

شماره شبا : IR63-0120-0200-0000-4167-2541-53 به نام کامران خورسندی فرد

شماره کارت : ۶۱۰۴-۳۳۷۲-۱۸۰۴-۳۳۳۷ به نام کامران خورسندی فرد