۲۵۰۰ آدرس اینترنتی آلوده درکشور شناسایی شد!

شادی فاضلی |


hacker0001

۱ مرداد ۱۳۹۱ - مهر- استانهای آلوده به انواع نرم افزارهای مخرب اینترنتی در ۳ماه نخست امسال شناسایی شدند که براساس آن تهران، قم و مازندران دارای بیشترین تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده به انواع بدافزار بودند و در مجموع بالغ بر ۲۵۵۸ آدرس آلوده اینترنتی دراین بازه زمانی شناسایی شد.

بدافزار واژه کوتاه شده نرم افزار مخرب (malicious software) است که برای توصیف تمام ویروسها، کرمها، جاسوس افزارها و تقریبا هر چیزی که به طور خاص برای صدمه به رایانه و یا سرقت اطلاعات طراحی شده به کار می رود.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای – ماهر- برای ارتقای امنیت فضای تبادل اطلاعات در پایان هر ماه پس از جمع آوری و تحلیل داده‌ از شبکه “تله بدافزار” گزارشی مبنی بر میزان گستره آلودگی سیستم های رایانه ای به انواع بدافزار در استانهای کشور ارائه می کند که این امر بیانگر تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده در هر استان است.

ماهانه میلیونها رایانه در سراسر جهان مورد حملات انواع نرم افزارهای مخرب قرار می گیرند و در کشور ما نیز برخی آمار ارائه شده از خطر حمله به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد سیستمهای رایانه ای خبر می دهد.

براین اساس سازمان فناوری اطلاعات با راه اندازی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به ایجاد تله بدافزار در کشور اقدام کرده تا از حملات رایانه ای در سطح شبکه اینترنت جلوگیری کند. این شبکه که با هدف ثبت نقاط ضعف امنیتی سیستم‌های رایانه ای و نوع حمله به آنها در کشور به عنوان یک پروژه ملی تعریف شده ماهانه به صورت میانگین بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ بدافزار را به دام می اندازد.

آمارهای به دست آمده در ۳ ماهه نخست امسال نشان می دهد که بیشترین تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده مربوط به استانهای تهران، قم، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان و ایلام بوده و در این راستا این استانها از نظر تعداد آدرسهای آلوده و نیز تعداد دفعات ارسال نرم افزار مخرب در مکانهای نخست این جدول قرار دارند.

در بررسی های به عمل آمده بیشترین حمله بدافزارها به استانهای کشور در فروردین ماه امسال به یکهزار و ۸۴۷ مورد آدرس اینترنتی آلوده شکل گرفته که در این مورد ۵۹۹ آدرس اینترنتی شناسایی شده مربوط به استان مازندران، ۲۳۳ مورد مربوط به تهران و ۲۰۴ مورد مربوط به بوشهر بوده است.

در ماههای ‌اردیبهشت و خرداد ۹۱ نیز به ترتیب ۳۹۷ و ۳۱۴ مورد آدرس اینترنتی آلوده به انواع نرم افزار مخرب در استانهای کشور شناسایی شده اند که براین اساس استانهای قم، تهران، ایلام ، آذربایجان شرقی و اصفهان در اردیبهشت ماه و تهران، آذربایجان شرقی، قم، ایلام و مازندران در خردادماه بیشترین تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده به انواع نرم افزارهای مخرب را داشته اند.

گزارشهای ارائه شده از مرکز ماهر در ۳ ماهه نخست امسال نشان می دهد که سیستم های رایانه ای استانهای مازندران و تهران و قم بیشترین نقاط ضعف امنیتی در کشور را دارا هستند و میزان درصد آلودگی آدرسهای اینترنتی در این استانها به مراتب بیشتر از دیگر استانها است.

بررسیها نشان می دهد که در ۳ ماهه نخست امسال استان تهران به ترتیب ۲۳۳ ، ۵۵ و ۳۶ بار مورد حملات انواع بدافزار قرار گرفته و استان قم نیز به ترتیب ۱۸۵، ۵۶ و ۳۲ بار و مازندران نیز ۵۹۹ و ۲۰ بار مورد هجوم انواع نرم افزار مخرب قرار گرفته است.