فهرست پیامک‌های مفیدی که نیاز دارید

شادی فاضلی |


پیامک
این روزها خدمات مبتنی بر پیامک رو به افزایش بوده و کاربران می‌توانند خدمات و اطلاعات متعددی اعم از اخبار تا خدمات شهری را از این طریق دریافت کنند.
از این‌رو در کنار شماره‌ تلفن‌های ضروری، شماره پیامک‌های ضروری نیز اطلاعات مفیدی را در اختیار کاربران می‌گذارد که به همین منظور موبنا فهرست این پیامک‌ها را منتشر کرده است.